วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 ... สิ้นพระชนม์

" ดูกร ภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า
สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ฯ "
                                                                 (มหาปรินิพพานสูตร)


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 19 นาฬิกา 30 นาที ณ ตึกวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร ชั้นพระมหากรุณาธิคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สิริพระชนมายุ 100 พรรษา 21 วัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความเศร้าสลดพระราชหฤทัยยิ่ง จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก มีกำหนด 30 วัน จัดการพระศพ ถวายพระเกียรติยศตามราชประเพณีทุกประการ ประดิษฐานพระศพ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน 'พระโกศกุดั่นใหญ่' ประดิษฐานภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น ตามพระเกียรติยศบนพระแท่นแว่นฟ้าปิดทองประดับกระจก แวดล้อมด้วยฉัตรเครื่องสูง 3 คู่ ประดับพุ่มตาดทองดอกไม้แจกัน และเทียนไฟฟ้ารายรอบพระโกศบนพระแท่นแว่นฟ้าทั้งสองชั้น เบื้องหน้าตั้งพานพระภูษาโยงซึ่งทอดมาจากปากพระโกศ เชื่อมกับด้ายสุกำอันประชุมที่เบื้องพระเศียรของพระศพ

เครื่องประกอบพระสมณศักดิ์.. เบื้องหน้าพระโกศตั้งม้าหมู่ปิดทองสลัีกลายทอดเครื่องประกอบพระสมณศักดิ์ ดังนี้

1. พัดยศสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
2. พัดแฉกงาแกะประดับพลอย
3. พัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1
4. พระสุพรรณบัฏจารึกพระนาม
5. พระตราประจำตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก บรรจุหีบกำมะหยี่แดง
6. บาตรพร้อมฝาและเชิงบาตรถมปัด
7. พานพระศรี ประกอบด้วยมังสี 2 ตลับพู่ 1 จอก 1 ซองพลู 1
8. ถาดสรงพระพักตร์
9. หีบพระตราจักรี (หีบหลังเจียด)
10. หีบพระโอสถหลังนูน
11. คนโท
12. กากระบอก
13. หม้อลักจั่น
14. ปิ่นโตกลม 4 ชั้น
15. สุพรรณราช (กระโถนใหญ่)
16. บ้วนพระโอษฐ์ (กระโถนเล็ก)
17. ขันน้ำพานรองมีจอกลอย พร้อมคลุมปักตาด
18. ไตรแพรพระราชทาน

เบื้องหน้าม้าหมู่ทอดเครื่องประกอบพระสมณศักดิ์ตั้งเครื่องทองน้อยแก้ว สำหรับพระศพทรงธรรม และพระแท่นทรงกราบสำหรับพระบรมวงศ์ทรงสักการะพระศพ ถัดไปทางด้านซ้ายและขวา ตั้งขาหยั่งแขวนพวงมาลาของหลวง ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น