วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เจริญพร สาธุชน ผู้ใจบุญทุกท่าน...


จากบทความเรื่อง
"วัดปล้องส้าน..อีกหนึ่งเนื้อนาบุญในดินแดนล้านนา" ซึ่ง "ท่าพระจันทร์" ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาโดยย่อของวัดปล้องส้านว่า เป็นวัดเก่า สร้างมานานแล้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลปล้อง อำเภอเทิง ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายออกไปประมาณ 60 กิโลเมตร  เป็นวัดเล็ก ๆ แต่ผูกพันกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านปล้องส้านเป็นอย่างมาก


หากย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2543 เมื่อครั้งที่ ท่านพระครูถาวรวงศ์วิจิตร หรือ พระอธิการชัชพงศ์ ถิรจิตฺโต เข้ารับหน้าที่เจ้าอาวาสใหม่ ๆ วัดปล้องส้านในขณะนั้น อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ด้วยเหตุที่เป็นวัดเก่า สร้างมานาน และเป็นเพียงวัดเล็ก ๆ ประจำหมู่บ้าน ชื่อเสียงไม่ปรากฏเป็นที่รู้จักทั่วไป การบูรณะปฏิสังขรณ์จึงอาศัยเพียงกำลังทรัพย์และแรงกายของชาวบ้านปล้องส้านด้วยกันเอง ซึ่งนับเป็นเรื่องยากลำบากพอสมควร เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เมื่อขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะใช้ในการดูแลรักษาและบูรณะซ่อมแซมอย่างเพียงพอ วัดจึงมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเรื่อยมาตามกาลเวลาที่ผ่านไป
ด้วยความวิริยะอุตสาหะและความตั้งใจแน่วแน่ของท่านเจ้าอาวาสที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ประกอบกับวัตรปฏิบัติอันดีงามน่าเลื่อมใส  ทำให้ชาวบ้านเกิดความเคารพศรัทธา กิจการงานบุญต่าง ๆ ของวัดปล้องส้าน ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชาวบ้านเป็นอย่างดี อีกทั้งพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในท้องถิ่นอื่น เมื่อทราบข่าวงานบุญ ก็มีจิตศรัทธา ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ และช่วยประชาสัมพันธ์งานบุญต่อ ๆ กันไป ทำให้งานบูรณะซ่อมแซมวัด ซึ่งเริ่มต้นที่พระอุโบสถ และต่อมาคืองานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถึงแม้จะใช้เวลาอยู่นานพอสมควร ตามกำลังทรัพย์ที่มีจำกัด


ถาวรวัตถุที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมมานาน แต่ไม่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมคือ กำแพงวัดและซุ้มประตู  ด้วยเหตุที่ว่างานบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถและงานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่แล้วเสร็จไปนั้น ใช้เวลานานหลายปี ชาวบ้านเหน็ดเหนื่อยกันมานาน ต้องเสียสละทั้งแรงกายและกำลังทรัพย์ ท่านเจ้าอาวาสมีความเห็นใจและเกรงใจเป็นอย่างมาก จึงได้ชะลองานบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะอื่น ๆ ที่ต้องใช้ทุนทรัพย์มาก ๆ ไว้ก่อน

เวลาผ่านไป ถึงปี พ.ศ. 2554  วัดปล้องส้านได้เริ่มงานบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุอีกครั้ง โดยท่านเจ้าอาวาส คณะกรรมการวัด และชาวบ้านปล้องส้าน เห็นพ้องกันว่า กำแพงวัดบางส่วนได้พังทลายลงตามกาลเวลา บางส่วนเป็นช่องโหว่ ไม่มีกำแพงกั้น ควรรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข รวมทั้งบูรณะซุ้มประตูวัดซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมด้วย
การก่อสร้างกำแพงวัดและซุ้มประตูนี้
ท่านเจ้าอาวาสตระหนักดีว่า ต้องใช้ทุนทรัพย์อยู่มากพอสมควร แต่ก็เป็นเรื่องจำเป็นจะต้องดำเนินการ ดีกว่าปล่อยให้อยู่ในสภาพที่ขาดการดูแลรักษาเช่นนี้ไปตลอด  ถึงแม้จะต้องใช้เวลานาน แต่หากได้เริ่มลงมือทำแล้ว ก็เชื่อมั่นว่าจะสำเร็จอย่างแน่นอน เพียงแต่เสร็จช้าหรือเสร็จเร็วเท่านั้น


แม้วัดจะมีทุนทรัพย์เริ่มต้นอยู่บ้าง ซึ่งเป็นปัจจัยที่เหลือจากงานบุญคราวก่อน แต่ก็พอทำได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เมื่อทุนทรัพย์ที่สะสมไว้หมดลง การบูรณะซ่อมแซมจึงเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการบูรณะซ่อมแซมคราวก่อน ๆ คือ เมื่อรวบรวมปัจจัยที่รับบริจาคมาได้มากพอ ก็จะนำไปซื้อวัสดุก่อสร้าง อิฐหินปูนทรายเหล็ก  จากนั้นชาวบ้านก็ออกแรงทำกันเอง ใครมีความสามารถหรืองานฝีมือด้านใดก็ช่วยกันไป ไม่มีค่าแรงหรือค่ารับเหมา มีแต่บุญกุศลและความอิ่มเอิบใจ  เมื่อทุนทรัพย์หมดก็ต้องหยุด รอจนกว่าจะมีเงินบริจาคเข้ามาใหม่ เมื่อรวบรวมได้มากพอก็นำไปซื้อวัสดุก่อสร้างมาทำต่อ เป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่างานจะเสร็จ


และในที่สุด ความสำเร็จก็มาเยือนให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องได้ภาคภูมิใจ  ถึงแม้วัดปล้องส้านจะเป็นเพียงวัดเล็ก ๆ ในชนบทห่างไกล ชื่อเสียงไม่เป็นที่ปรากฏ แต่อาศัยศรัทธาของชาวบ้านและท่านสาธุชนที่ทราบข่าวงานบุญนี้ ให้ความช่วยเหลือตามกำลังความสามารถ และช่วยประชาสัมพันธ์บอกบุญต่อ ๆ กันไป ทำให้ การก่อสร้างกำแพงวัดและซุ้มประตูที่เคยดำริจะซ่อมแซมมานานแล้วและได้เริ่มลงมือทำเมื่อต้นปี พ.ศ. 2554 สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ และวัดได้จัดให้มีงานฉลองสมโภชระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2556"ท่าพระจันทร์" จึงขอถือโอกาสนี้ กราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องยาวนาน

สิ่งที่จะกระทำต่อจากนี้ไป ก็คือการบำรุงรักษาเสนาสนะและถาวรวัตถุภายในวัด ให้อยู่ในสภาพดี คงทนถาวร เพื่อวัดและชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ก็ยังคงต้องอาศัยศรัทธาญาติโยม ช่วยสนับสนุนตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธานอกจากจะทำบุญกับวัดปล้องส้านแล้ว หากท่านมีจิตศรัทธาจะให้ความอนุเคราะห์เด็กนักเรียนโรงเรียนปล้องส้าน ซึ่งท่านเจ้าอาวาสให้การอุปถัมภ์อยู่ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีและควรแก่การอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนปล้องส้าน อยู่ไม่ไกลจากวัดปล้องส้าน จัดเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  เด็ก ๆ ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี  ท่านสามารถให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ในรูปของทุนการศึกษา เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียน เครื่องกีฬา เครื่องดนตรี ขนม หรือจัดเลี้ยงอาหารให้กับเด็กนักเรียน ฯลฯ โดยบริจาคผ่านท่านเจ้าอาวาสวัดปล้องส้าน   เมื่อท่านเจ้าอาวาสได้รับสิ่งของบริจาคจากท่านแล้ว จะนำไปมอบต่อให้กับเด็กนักเรียน ตรงตามเจตนารมณ์ของท่านผู้บริจาคทุกประการ

พระครูถาวรวงศ์วิจิตร (พระอธิการชัชพงศ์ ถิรจิตฺโต)
เจ้าอาวาส วัดปล้องส้าน

ท่านใดมีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญกับวัด หรือช่วยเหลือเด็กนักเรียน หรือต้องการสอบถามรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติม โปรดติดต่อท่านเจ้าอาวาสโดยตรงตามที่อยู่ดังนี้

พระครูถาวรวงศ์วิจิตร
เจ้าอาวาส วัดปล้องส้าน
หมู่ 12  ตำบลปล้อง  
อำเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย 57230


"
ท่าพระจันทร์" ยินดีเป็นสื่อกลาง นำข่าวงานบุญมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  และขอถือโอกาสนี้ กราบอนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านอีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น